top of page

Odwierty rdzeniowe i przewierty kontrolne jako cenne źródło informacji


W wielu przypadkach prowadząc prace mające na celu analizę stanu konstrukcji oprócz badań nieniszczących konieczne jest wykonanie odkrywek, odwiertów rdzeniowych, czy przewiertów kontrolnych. Wycięcie rdzeni z konstrukcji pozwala ustalić grubość warstw i ich układ, a także właściwości wbudowanych materiałów. W przypadku konstrukcji żelbetowych istotna jest możliwość oceny głębokości karbonatyzacji betonu przy użyciu odczynników chemicznych takich jak np. Rainbow Test, a także oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu w prasie i skorelowanie wyników otrzymanych w ten sposób z wynikami badań betonoskopem ultradźwiękowym, czy młotkiem Schmidta. Co warte podkreślenia na skutek korelacji wyników otrzymanych w prasie i w trakcie badań nieniszczących znacząco rośnie pewność pomiarowa. Dlatego chcąc uzyskać w miarę możliwości jak najdokładniejsze informacje na temat analizowanej konstrukcji warto zastanowić się, czy obok badań nieniszczących nie zlecić także wykonania odwiertów rdzeniowych wiertnicą diamentową.


Wstępne pomiary odwierconego rdzenia betonowego
Inwentaryzacja odwierconego rdzenia betonowego

Oczywiście w znaczącej liczbie przypadków ilość badań niszczących da się ograniczyć do niezbędnego minimum, lub całkowicie je wyeliminować. Jednak w niektórych przypadkach ich wykonanie jest po prostu konieczne. Konieczność wycięcia rdzeni często komplikuje proces uzgadniania koniecznych do wykonania badań, ponieważ wykonywanie odwiertów rdzeniowych kojarzy się z dziesiątkami litrów płuczki zalewających wszystko dookoła miejsca pobrania rdzenia i nie ma co się dziwić, że nie jest mile widziane przez osoby decyzyjne. Co więcej jest to zrozumiałe szczególnie w przypadku eksploatowanych obiektów.


Warto jednak zauważyć, że nowoczesną wysokiej jakości wiertnicą diamentową jesteśmy w stanie wykonać odwierty zarówno ze statywu jak i z ręki, na mokro ale także na sucho z odsysaniem urobku. Dzięki temu szczególnie małośrednicowe odwierty można wykonać dużo szybciej (odpada konieczność zakotwienia statywu) i wyeliminować chłodzenie korony diamentowej wodą. Oczywiście w takim wypadku konieczne jest użycie szybciej zużywających się koron diamentowych z "miękkim segmentem" i odkurzacza przemysłowego dużej mocy który odessie urobek i zapewni chłodzenie segmentów diamentowych powietrzem, co wiąże się z wyższą ceną wykonania odwiertu. Jednak w przypadku gdy zależy nam na zachowaniu względnej czystości w miejscu pobrania rdzenia jest to niejednokrotnie jedyne możliwe rozwiązanie.

Podsumowując należy pamiętać, że przy doborze odpowiedniej korony, wiertnicy i techniki wiercenia możemy zapewnić sobie możliwie miarodajne wyniki badań przy zachowaniu czystości w miejscu pobrania rdzenia. Wiertnica którą używamy (Baier BDB825) pozwala nam na wycinanie z konstrukcji rdzeni o zróżnicowanych średnicach zarówno na sucho z odsysaniem urobku jak też na mokro wykorzystując przyłączenie wody, lub hydronetkę.

Więcej na ten temat znaleźć można w normie PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Próbki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.


bottom of page